Privacy

PRIVACYVERKLARING
Circle of Life Boomgaardstraat 181 8520 Kuurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Circle of Life Boomgaardstraat 181 8520 Kuurne

Ankie Dierick is te bereiken via 0474 55 07 80

Persoonsgegevens die wij verwerken
Circle of life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van jou :
– Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond-slag wij persoonsgegevens verwerken
Circle of life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Circle of life analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Circle of life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uit-voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Circle of life neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlij-ke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door compu-terprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van circle of life) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circle of life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waar-voor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoons-gegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Circle of life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrij-ven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Pictime | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij | privacyverklaring
• Google analytics | Website | privacyverklaring
• Wordpress | Website, contact en nieuwsbrief| privacyverklaring
• Gmail | E-mail | privacyverklaring
• Zoho Forms | Contact / reserveringsformulier | privacyverklaring
• Social Media | Promotionele doeleinden
• Leveranciers | Leveringsdoeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Circle of life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimali-seren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Circle of life en heb je het recht op gegevensover-draagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, email-adressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@circleoflife.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek . Circle of life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Circle of life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis-bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
De in deze voorwaarden gebruikte definities :
1, de klant : natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Circle of Life
2, gegevensverzameling : elk middel dat de klant of Circle of Life in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
3, herroepingsrecht : de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
4, ondernemer : de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Circle of Life
5, overeenkomst : zowel overeenkomsten met fysieke aanwezigheid alsook die op afstand bv via internet, telefonisch

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer :Ankie Dierick/Circle of Life
Gsm : 0474/550780
website : www.circleoflife.be
emailadres: info@circleoflife.be
ondernemingsnummer : 0840,793,723

Toepasselijkheid
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Circle of Life en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Circle of Life en de klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden geraadpleegd worden op de site van Circle of Life. Mocht deze weg voor de klant niet toegankelijk zijn dan zullen deze voorwaarden zo snel mogelijk en kosteloos worden toegezonden.

Aanbod
1,Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden gebeurd, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2, Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden fotoshoot en de mogelijkheid tot (na)bestellingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Circle of Life gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden foto’s. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Circle of Life niet.
3, Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder :
• prijs incl btw
• wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
• termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Circle of Life de prijs hanteert
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren

Auteursrecht en licenties
1, Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij Ankie Dierick van Circle of Life, daar het afstaan van een werk niet het afstaan van het auteursrecht inhoudt. Zodoende is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik enkel mogelijk door mijn voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van mijn naam Circle of Life Photography by Ankie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Circle of Life. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat deze door Circle of Life werd gemaakt of een link bijzetten naar facebook of website. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Circle of Life een vergoeding toe van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

2, Bij gebruik – na toestemming – van mijn werken, is de gebruiker in kwestie verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en of goederen die op deze werken afgebeeld zijn en voor de teksten en onderschriften die met het gebruiken ervan gepaard gaan, zijnde tijdelijk of definitief.

3, Bij portfolioshoots geeft de klant de fotografe de uitdrukkelijke toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie-doeleinden op internet en in drukwerk. Circle of Life mag de foto’s van uw shoot ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto’s kunnen gebruikt worden voor oa magazines en advertenties van bedrijven, verkoop op eender welk een drager enz… tenzij uitdrukkelijk overeengekomen werd om de beelden niet te gebruiken.
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wil de klant een specifieke foto alsnog offline halen, ondanks een voorgaand akkoord, dan kan dit overlegd worden. Naaktfoto’s en gevoelige geboortefoto’s worden enkel en alleen geplaatst in samenspraak en met toestemming van de klant.

4, Er worden nooit onbewerkte originele foto’s geleverd.
De foto’s en video’s die u van ons heeft ontvangen zijn voor persoonlijk gebruik, u heeft het gebruiksrecht. U mag deze afdrukken en opslaan, maar niet doorverkopen of gratis weggeven voor commercieel gebruik (denk aan make-up-artist of taartbakkers e.d. Deze kunnen zelf contact met ons opnemen voor het gebruiksrecht van de foto’s en/of video’s).
Foto’s en video’s worden zo lang mogelijk bewaard. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Overeenkomst
1, De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden

2, Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Circle of Life langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Circle of Life is bevestigd kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3,Circle of Life kan zich -binnen het wettelijk kader – informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Circle of Life op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Fotosessie
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met de fotografe. Een Cake Smashshoot, Zwangerschapshoot of Portretshoot duurt gemiddeld 1 à 2 uur. Een Newborn Fotoshoot duurt gemiddeld 2 à 3 uur. Na de fotosessie is er bij de meeste shoots een geniet moment voorzien om de gemaakte beelden via een filmpje te bekijken op groot scherm. Tijdens dit moment kunnen foto’s gekozen, besteld of decoratie materiaal bekeken worden. Nadien ontvang je volgens het gekozen pakket je digitale beelden of andere bestelling De foto’s worden binnen 3 à 4 weken afgewerkt. Daarna kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen. Bij elke fotoshoot zitten een aantal digitale beelden inbegrepen in de prijs alsook bijhorende prints. Extra bestanden kunnen na de fotoshoot worden bijbesteld net als andere leuke items die je ter plaatse kan bekijken. Bij een fotosessie op locatie wordt bij een verplaatsing van meer dan 25 km heen en terug 0,70 cent per km in rekening gebracht voor reistijd en -kilometer alsook eventuele parkeerkosten.

Betaling
De sessie dient vooraf betaald te worden om verzekerd te zijn van de reservatie of ten laatste de dag van de sessie ter plaatse contant vereffend indien zo overeengekomen. Indien dit niet het geval is dan behoudt Circle of Life zich het recht voor om de fotoshoot te annuleren, zonder dat de klant zich hierin, op welke wijze dan ook kan tegen verzetten.
Bij annulering wordt het voorschot gebruikt als annuleringskost en wordt niet terugbetaald. Prijzen zijn duidelijk zichtbaar op de website van Circle of Life. Prijzen kunnen ten allen tijde wijzigen maar afgesproken prijzen die reeds vastgelegd zijn in een overeenkomst blijven ongewijzigd. Een datum/tijd is pas gereserveerd na betaling van een voorschot of volledig bedrag. Afspraak verzetten of afzeggen? Dit kan per mail aan info@circleoflife.be ten laatste 36 uur voor de afspraak. Wanneer er niet wordt afgezegd en/of men niet aanwezig is op de afgesproken tijd voor een shoot dan wordt het volledige bedrag aangerekend. Een afspraak wordt alleen kosteloos verzet of geannuleerd bij een geldige reden zoals ziekte (mits voorleggen doktersattest).
Bij een newbornshoot geldt : wanneer er een reservering is gedaan dan kan deze niet meer geannuleerd worden tenzij er sprake is van ziekte (mits voorleggen doktersattest). Wordt deze toch op het laatste moment geannuleerd, dan wordt er een annuleringskost aangerekend ter waarde van 25% van de vraagprijs van de newbornshoot.

In geval van wanbetaling van de klant heeft Circle of Life behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Voor huwelijken, geboortereportages , zwangerschaps en babyplan kan het bedrag in drie stukken betaald worden volgens afspraak. Extra fotobestanden of producten die na de fotoshoot besteld zijn, worden pas geleverd wanneer de betaling overgemaakt is. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reis- en parkeerkosten.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Circle of Life en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Enkel cadeaubonnen ondertekend door Circle of Life zijn geldig.
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon kan in principe gebruikt worden voor eender welk een shoot.

Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte (mits voorleggen doktersattest) is het mogelijk om ten laatste 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten.
Indien er niet direct een nieuwe afspraak gemaakt kan worden, kunnen we een waardebon geven die een jaar geldig is voor het reeds betaalde bedrag, zodat u op een meer geschikt moment de shoot kunt komen doen. Het kan bv zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan omwille van medishe redenen.
Bij het verzetten van een cakesmash fotoshoot worden de taart en kosten voor de versieringen in rekening gebracht indien deze minder dan een week voor de shoot gebeurd. Dit bedraagt 40 Euro.
Bij Geboortereportage of trouwreportages :
Geboortereportage : Bij annulatie van minder dan 3 maanden voor de geboortedatum dekt de aanbetaling de annulatiekosten
Trouwreportage : Bij annulatie van minder dan 6 maanden voor de trouwdatum dekt de aanbetaling de annulatiekosten.
Een eventueel reeds betaald bedrag – hoger dan de annulatiekosten – zal worden teruggestort.

Bestelde prints, digitale downloads en andere persoonlijke opdrachten kunnen niet geannuleerd worden, er is geen terugbetaling mogelijk. Er kan in deze gevallen geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht.

Indien Circle of Life de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Circle of Life kosteloos een nieuwe afspraak met u maken en u hierop 15% korting geven.

Aansprakelijkheid
Circle of Life is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
Circle of Life is niet aansprakelijk voor welke schade ook bij de opdrachtgever, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadeging van eigendommen van de wederpartij.
Circle of life is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. Ondanks het feit dat ik mogelijke kleurafwijkingen zoveel mogelijk probeer te beperken door met professioneel gekalibreerde toestellen te werken aanvaardt de klant dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid om bij een professionele drukker te laten drukken. De fotoproducten worden vervoerd of opgestuurd op risico en ten laste van de klant. Deze is ook aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.
Circle of Life kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van elektronische bestanden of schade die ontstaat bij het gebruik ervan.
Circle of Life maakt met jullie een inspanningsverbintenis wat dus geen resultaatverbintenis is.

Klachten
Indien u over iets niet tevreden bent, horen we dit graag! Laat dit zo spoedig mogelijk weten via mail of een bericht, zodat wij snel tot een passende oplossing kunnen komen.

Leveringstermijn
Het nabewerken van foto’s duurt minimaal 3 tot 4 weken. Er kunnen eventueel previews op sociale media geplaatst worden of naar u gestuurd worden, maar dat geeft geen garantie voor een snellere bewerking dan hier aangegeven. Ik verbind mij ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep en volgens de leveringstermijnen van de betreffende leveranciers.

Circle of Life neemt zelf contact zodra de foto’s klaar zijn.