PRIVACYVERKLARING

Ankie Dierick – Circle of Life Photography – Boomgaardstraat 181 – 8520 Kuurne, stelt alles in het werk om de privacy van elke bezoeker van deze website te respecteren en zorgt ervoor dat alle informatie die ons gegeven is vertrouwelijk wordt behandeld. U stelt als klant vertrouwen in mijn werk en ik wil er dan ook alles aan doen om ook Uw privacy te beschermen. Via deze pagina wil ik je dan ook informeren wat er verzameld wordt en waarom, en hoe hiermee de gebruikerservaring verbeterd wordt.
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden :
 
Ankie Dierick, Circle of life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Facturatiegegevens als je een dienst aankoopt, naam van je website
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij eventueel verwerken van jou :
– Gezondheid (zaken die je spontaan en uit vrije wil deelt).
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens  verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met me op , dan verwijder ik deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grond-slag  persoonsgegevens verwerkt worden
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van  nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U  kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om bepaalde  dienstverleningen uit te kunnen voeren
– U te informeren over eventuele wijzigingen van  diensten en producten
– Om goederen en diensten bij U  af te leveren
– Circle of life Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Circle of life Photography verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
– De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uit-voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Circle of life Photography neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door compu-terprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van circle of life) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circle of life bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. De bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Circle of life verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Pictime | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij | privacyverklaring
• Google analytics | Website | privacyverklaring
• WordPress | Website, contact en nieuwsbrief| privacyverklaring
• Gmail | E-mail | privacyverklaring
• Zoho Forms | Contact / reserveringsformulier | privacyverklaring
• Social Media | Promotionele doeleinden
• Leveranciers | Leveringsdoeleinden
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Circle of life Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die op de site gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseed kan worden waar nodig.
De overdracht van de cookies gebeurd naar eigen beveiligde computeromgeving van Circle of Life Photography. Afmelden voor cookies kan in internetbrowser  ingesteld worden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ten allen tijd hebt u  het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te verwijderen  tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Circle of life 
Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, email-adressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U persoonlijk is gedaan, wordt gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Circle of life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 
 
Veranderingen privacywetgeving
De privacyverklaring zoals deze nu is, is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site van Circle of life Photography.  Indien er wijzigingen zouden gebeuren op deze site, kan dit leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.  Het is daarom aangewezen om bij elk bezoek deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Auteursrecht
Alle beelden, hoge resolutiebeelden, beelden op de website en socials zijn auteursrechterlijk beschermd en daarom berust er op elk beeld copyright. Alle gemaakte beelden blijven eigendom van Ankie Dierick – Circle of Life.  Het copyright kan worden afgekocht indien gewenst. 
Indien je een fotoshoot laat doen door Ankie Dierick – Circle of Life ga je akkoord met de privacyverklaring en ben je geacht op de hoogte te zijn van de wet op auteursrechten. Dit betekent dat gebruik van de beelden zonder toestemming of licensie gevolgd zullen worden door gerechterlijke stappen.  Bekijk verder uitgebreid onder de algemene voorwaarden.
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

(sinds 1 mei 2018)
Bij het boeken van een shoot bij Ankie Dierick – Circle of Life Photografie – gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer :Ankie Dierick/Circle of Life
Gsm : 0474/550780
website : www.circleoflife.be
emailadres: info@circleoflife.be
ondernemingsnummer : BE0840,793,723

Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Circle of Life en de klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden
geraadpleegd worden op de site van Circle of Life.

Aanbod
1,Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur, of indien er bepaalde voorwaarden aan
verbonden zijn , wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2, Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden fotoshoot
en de mogelijkheid tot (na)bestellingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Als Circle of Life gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden foto’s. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Circle of Life niet.

3, Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder :
• prijs incl btw( voor bedrijven excl btw)
• wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren

Stijl
Vooraleer U de verbintenis aangaat zou ik graag benadrukken om naar mijn stijl te kijken. Kies zeker voor
een fotograaf waarvan de stijl aansluit bij uw verwachtingen.

Een stijl is herkenbaar door een bepaalde manier van gebruik van licht, kleur en decors. Typerend kan ook  bepaalde compositie zijn, de manier van nabewerking. Dit alles vormt de specifieke uitstraling van het beeld.

Overeenkomst fotosessie
1, Om een afspraak/overeenkomst voor een fotoshoot definitief vast te leggen moet U steeds
een bevestiging ontvangen van Circle of Life. Op die moment aanvaardt U als klant hetgeen is
overeengekomen en moet U voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2, Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Circle of Life langs dezelfde weg de ontvangst hiervan. Zolang er geen bevestiging is kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3, Circle of Life kan zich – binnen het wettelijk kader – informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Circle of Life op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Foto’s en video’s gemaakt door Circle of Life kunnen op de website en/of sociale media
verschijnen. Indien dit niet gewenst is kan dit uitdrukkelijk aangeduid worden op het formulier
die U bij boeking moet invullen.


Betaling
De sessie of datumreservatie dient vooraf betaald te worden om verzekerd te zijn van de
plek tenzij er iets anders is overeengekomen.
Betalingen kunnen gebeuren op rekeningnummer :
Dierick Ankie
BE44 6528 1992 7645
Indien de betaling niet tijdig werd uitgevoerd dan behoudt Circle of Life zich het recht voor om de fotoshoot te annuleren, zonder dat de klant zich hierin, op welke wijze dan ook kan tegen verzetten.
Prijzen zijn duidelijk zichtbaar op de website van Circle of Life. Circle of Life behoudt zich het
recht voor om info op de website inclusief tarieven en voorwaarden ten allen tijde aan te passen waar nodig. Afgesproken prijzen bij boeking blijven ongewijzigd, tenzij de boeking verzet wordt naar een ander tijdstip buiten de aanvaardbare termijn.
In geval van wanbetaling heeft Circle of Life behoudens wettelijke beperkingen, het recht om
vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Extra fotobestanden of producten die na de fotoshoot besteld worden, dienen betaald te worden vooraleer ik overga tot bestellen bij de leverancier. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW (met uitzondering van B2B tarieven) en exclusief reis- en parkeerkosten.

Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte (mits voorleggen doktersattest) is het mogelijk om ten laatste 36 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten.
Dit kan enkel per mail aan info@circleoflife.be Wanneer er niet wordt afgezegd en/of men niet aanwezig is op de afgesproken tijd voor een shoot dan wordt het volledige bedrag aangerekend.
Bij annulering zonder een nieuw afspraak te maken brengt de fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
Indien er niet direct een nieuwe afspraak gemaakt kan worden, kunnen we een waardebon geven voor het bedrag van de geboekte shoot die een jaar geldig is, zodat u op een meer geschikt moment de shoot kan komen doen.      Let op de initieel betaalde prijs kan intussentijd dan wel gewijzigd zijn !
Bestelde prints en andere persoonlijke opdrachten kunnen niet geannuleerd worden, er is geen
terugbetaling mogelijk.
Indien Circle of Life de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een
ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan
de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Circle of Life kosteloos een nieuwe
afspraak met u maken.
Circle of life kan een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en/of
voorbereidingen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn enkel verkrijgbaar bij Circle of Life en tot en met 1 jaar na uitgiftedatum
geldig. Enkel bonnen door Circle of Life getekend zijn geldig.
Cadeaubonnen kunnen nooit terugbetaald worden in contanten.
Bij verlies van de cadeaubon kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
Bij gebruik van een cadeaubon telt het tarief van een shoot op het moment van boeking van
de shoot en niet van uitgifte van de datum van de cadeaubon.
Cadeaubonnen worden daarom steeds uitgedrukt in een waarde en niet in een bepaald soort shoot.
Eventuele restwaarde op een bon is niet inruilbaar voor contanten.

Aansprakelijkheid
Circle of Life is voor tijdens of na de fotosessie niet aansprakelijk voor welke schade ook bij de
opdrachtgever, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of
materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadeging van
eigendommen van de wederpartij.
Circle of life is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken of bij producten
die niet door haar zijn geleverd. Ondanks het feit dat ik mogelijke kleurafwijkingen zoveel
mogelijk probeer te beperken door met professioneel gekalibreerde toestellen te werken
aanvaardt de klant dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Het is de
klant zijn eigen verantwoordelijkheid om bij een professionele drukker te laten drukken indien ze dit zelf willen doen. De online galerij leent zich ertoe om zelf producten te bestellen en dit uitsluitend met volledig afgewerkte beelden. Dit wordt gecommuniceerd vooraf indien dit je ontgaan mocht zijn of niet gelezen zou zijn dan is dit niet de verantwoordelijkheid van Circle of Life en kan er geen schadevergoeding hiervoor worden gevraagd. Indien U bestellingen doet via de online galerij ontstaat er een overeenkomst tussen Pic-Time en U als klant, waarbij ik als fotograaf geen partij ben. Tenzij er uitdrukkelijk gevraagd wordt door U om nog een extra check te doen. 

De fotoproducten worden vervoerd of opgestuurd op risico en ten laste van de klant. Deze is ook
aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan. Circle of Life kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van elektronische bestanden of schade die ontstaat bij het gebruik ervan.
Bij verlies van foto’s of indien er na de termijn van 1 maand na de shoot nog zaken bijbesteld
zouden worden zal Circle of Life een administratiekost van 35 euro aanrekenen om het archief
terug te koppelen met de bewerkingsprogramma’s hiervoor.
De set digitale bestanden die is kwijtgeraakt kan terug worden aangkocht voor de pakketprijs
die op die moment gangbaar is +  35 euro administratiekost.
Na aflevering van digitale bestanden is Circle of Life niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. Niettemin tracht ik de bestanden zolang als mogelijk is beschikbaar te houden. Je wordt verwittigd indien bestanden eventueel verwijderd zouden
worden.                                  Indien er toch ergens een aansprakelijkheid zou vastgesteld worden zal het bedrag steeds beperkt zijn tot de som die door de klant/opdrachtgever tot dan toe werd betaald.

Aansprakelijkheid van de klantHet is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat bij het fotograferen op een locatie/huis van de klant de omgeving waar moet gefotografeerd worden in orde ligt comform aan de verwachtingen van de gemaakte beelden.  Dus rommel of zaken die niet in beeld gewenst zijn  moeten dan ook opgeruimd zijn.  Het is niet mijn taak als fotografe om hiervoor te zorgen.  Kledij dient kreukvrij te zijn, want ook dat valt niet binnen de afgesproken tarieven om kreuken uit het beeld te gaan werken achteraf.  Er wordt ook verwacht dat je eigen verzorging in orde is zoals nagels, gezicht, haar…   Bij donkere ruimtes moet er voldoende licht zijn indien je lichte foto’s wenst.

(Na)bewerking                        Wat zit er inbegrepen in de prijs :  Er worden per shoot x aantal beelden door mij uitgekozen en volledig bewerkt in mijn typische stijl.  Indien er voor jullie uiteindelijke keuze nog extra beelden gewenst zijn om te bewerken dan zal daar voor extra retouches zoals – kreuken, extra bewerkingen zoals bv photoshop werk om iets weg te werken of lichaamsdelen bij werken, zoals rondingen, puistjes enz… – een uurtarief voor aangerekend worden en zal dit vooraf gecommuniceerd worden hoeveel het aan extra uren zal kosten. Het maken van fotoboeken kan door jullie online gebeuren via de online galerij.  Wens je deze door mij te laten maken dan geldt hier de regel dat er 2 revisies mogelijk zijn inbegrepen in de prijs.  Extra revisies worden ook weer na afspraak aan uurtarief doorgerekend.

Klachten                                  Indien u over iets niet tevreden bent, hoor ik dit graag tijdig ! Als er tijdens de shoot een kleurof setting is die U niet leuk vindt laat dit onmiddellijk horen zodanig dat ik dit nog tijdens deshoot kan aanpassen. Ook andere zaken die eventueel vervelend zouden kunnenoverkomen of storen mogen gerust op het moment zelf meegedeeld worden zodanig dat ditniet storend is voor het verder verloop van de shoot.Indien er na de shoot nog klachten zouden zijn over de dienstverlening moet U deze zeker melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis maar geen resultaatverbintenis.

B2c online                              Bij online aankopen geldt het herroepingsrecht volgens de minimum wettelijke bepaling van 14 kalenderdagen na aankoop/overeenkomst.  Dit is enkel geldig bij aankoop vanop afstand en enkel als de overeenkomst is aangegaan voor niet professionele doeleinden.   Het herroepingsrecht kan niet ingeroepen worden voor een shoot of een opdracht die reeds volledig of gedeeltelijk werd uitgevoerd.  Alsook is dit niet van toepassing op digitale bestanden of producten die werden aangekocht.

Wat kan U niet verwachten
Digitale beelden gratis verkrijgen, shoots gratis doen (tenzij het een actie/portfolioshoot is die ikzelf heb opgesteld)
Het is en blijft mijn job en ook U krijgt loon naar werken, ik hoop dat dit dan ook door iedereen gerespecteerd kan worden.
Ik weet van mezelf dat ik alles geef qua inzet en energie voor een shoot, zowel de moment zelf als
in de nabewerkingen, alsok in het uitzoeken van mooie spulletjes, locaties, achtergronden enz… en dat het aldus niet haalbaar is op gepubliceerde prijzen in te binden.
Het aantal te bekijken foto’s na een shoot kan niet vooraf worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen hoeveel foto’s er uiteindelijk genomen kunnen worden. Foto’s kunnen niet op de dag zelf afgewerkt worden.  Per shoot is en nog ongeveer 25 à 30 uur afwerktijd !

Leveringstermijn
De foto’s worden volgens mijn eigen typische stijl afgewerkt. De digitiale beelden voorzien in U pakket komen na keuze en volledige afwerking downloadbaar in uw galerij en komen op uw computer na download zonder watermerk en in hoge resolutie. Ik verbind mij ertoe om de digitale beelden klaar te maken voor keuze binnen een redelijke termijn van 3 weken die overeenstemt met de gebruiken van het beroep .
Uitzonderingen kunnen steeds besproken worden onder voorwaarden.
Eens je galerij online kunt U binnen de week de favorieten gaan aanduiden en indien U als klant de termijn om de definitieve selectie te maken respecteerd, dan zullen de beelden snel in uw bezit zijn. Selecties worden sinds de corona online gedaan via een mooie galerij. Raad krijgen en voorbeelden bekijken voor grotere bestelling is uiteraard mogelijk  hier ter plaatse  vooraleer een keuze te maken.

Bestellingen moeten binnen de maand afgerond zijn dan sluit ook de galerij terug en komt er
een administratie kost van 35 euro bij indien deze opnieuw moet worden open gezet.
Circle of Life neemt zelf contact zodra de foto’s klaar zijn en/of eventuele bestelling binnen zijn
Leveringstermijnen van leveranciers heb ik niet altijd in de hand en kan daar vooraf geen sluitende beloftes over doen.

Om onnodige stappen te vermijden

LEES OOK AUB HET KOPJE AUTEURSRECHT !!

Verzending en administratie
Bestellingen kunnen steeds hier ter plaatse worden afgehaald. Indien dit niet het geval is kan
de levering toegestuurd worden mits het betalen van verzend- en administratiekosten. 15 euro
tot 4 kg

Verplaatsing
Indien er voor een shoot een locatie op verplaatsing gekozen wordt dan wordt er extra een
km en uurvergoeding aangerekend van 75 cent per km heen en terug buiten een straal van 25
km heen en terug.
Parkeerkosten zijn ook ten laste van de klant.

Auteursrecht en licenties

1, Het artistieke fotografische werk van Ankie Dierick – Circle of Life Photography – is onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectueel eigendom van de fotograaf Ankie Dierick van Circle of Life.    Het afstaan van een werk (na betaling) houdt niet het afstaan van het auteursrecht in ! Zodoende is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik enkel mogelijk door mijn voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van mijn naam Circle of Life Photography by Ankie. Indien u
foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Circle of Life. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat deze door Circle of Life werd gemaakt of een link bijzetten naar facebook of website. Dus ook bij het plaatsen op sociale media moet er steeds een vermelding of link zijn naar Circle of Life Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Circle of Life een vergoeding toe van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten en dit volgens de tarieven die je kan bekijken op de site van sofam of een schadevergoeding bepaalt door de rechtbank.  Dit is zoals je sabam betaalt op het gebruik van muziek maar dan voor beelden en kunst.

Persoonlijk gebruik van je beelden is uiteraard vrij na betaling. (beelden die je in huiselijke sferen gebruikt, print en voor persoonlijke doeleinden)

Na facturatie en volledige betaling, verkrijg je als klant dus een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de geleverde producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.  Het gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt.  De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs van de opdracht.  Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever/klant om in het kader van zijn activiteiten dit vermogensrecht op volgende wijze te exploiteren :

1.Het recht om het geleverde werk te verspreiden en te tonen aan het publiek voor een bepaald doeleind zoals overeengekomen tussen Ankie Dierick – Circle of life Photography en U als klant/opdrachtgever.

Neem er ook nota van dat Ankie Dierick – Circle of Life Photography – het recht behoudt om het geleverde werk te gebruiken als voorbeeld op eigen sociale media of website of op eender welk een manier te gebruiken als voorbeeld ter promotie van haar eigen diensten. 

2, Bij gebruik – na toestemming – van mijn werken, is de gebruiker in kwestie verantwoordelijk
voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en of goederen die op deze
werken afgebeeld zijn en voor de teksten en onderschriften die met het gebruiken ervan
gepaard gaan, zijnde tijdelijk of definitief.

3, De klant zelf geeft de fotografe uitdrukkelijke toestemming om de gemaakte foto’s van de klant
te gebruiken voor promotie-doeleinden op internet en in drukwerk. Circle of Life mag de foto’s van uw shoot ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto’s kunnen gebruikt worden voor oa
magazines en advertenties van bedrijven enz…
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. De klant krijgt de kans om al dan niet toestemming hiervoor te verlenen door het invullen van een formulier voor de geplande shoot. Wil de klant een specifieke foto alsnog offline halen, ondanks een voorgaand akkoord,
dan kan dit overlegd worden.
Naaktfoto’s en gevoelige beelden worden enkel en alleen geplaatst in samenspraak en met toestemming van de klant.

4, Er worden nooit onbewerkte digitale originele beelden afgeleverd. De foto’s en video’s die u van ons heeft ontvangen zijn voor persoonlijk gebruik, u heeft het gebruiksrecht. U mag deze afdrukken en opslaan, maar niet doorverkopen of gratis weggeven voor commercieel gebruik
Indien daar vraag naar zou zijn kan de vragende partij zelf contact met ons opnemen
Foto’s en video’s worden zo lang mogelijk bewaard. Het is niet toegestaan om ontvangen
digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. (dus geen filters, geen bewerkingen en niet bijsnijden !) Deze handelingen vallen ook onder auteursrecht en kunnen vervolgd worden.
Indien beelden niet langer bewaard zouden worden zal u hiervan verwittigd zijn en kan U
nog eventueel inzage in de galerij krijgen vooraleer de beelden verwijderd worden uit ons archief nog de galerij eens inkijken indien gewenst.

 

 

Facturen en offertes

1. Offertes hebben een deadline van 1 week.                                                                                        2. Facturen dienen in principe vooraf aan de shoot vereffend te zijn, tenzij deze achteraf volgt door de aard van de overeenkomst dan dient deze binnen de week betaald te worden, tenzij anders werd overeengekomen. Zoals reeds eerder gemeld worden producten niet besteld als ze niet vooraf werden betaald.                                           3. Bij niet of laattijdige betaling behoudt Ankie Dierick – Circle of Life Photography –  het recht om alle verdere prestatie stop te zetten tot de volledige betaling uitgevoerd is. Dit kan ook als gevolg hebben dat de aflevertermijn verlengt en niet meer comform de overeenkomst kan verlopen.                                                                4. Het is in eerder welk een situatie ook, de prijs op de factuur die geldt als enig correcte prijs in geval van tegenstrijdigheid van inhoud op een eventuele offerte, en/of levering.                                                          5. Prijzen kunnen gezien de marktomstandigheden elk moment worden aangepast. De prijs die je echter doorkrijgt bij moment van boeking, blijft ongewijzigd tenzij er een annulatie tussen zit en de boeking op een latere datum moet worden ingepland. Indien er zich dan prijsstijgingen voordoen zullen deze doorgerekend worden.

Uitvoering van de overeenkomst

Ankie Dierick – Circle of Life Photography – zal elke opdracht uitvoeren in overeenstemming met bovengaande algemene voorwaarden en bepaalt autonoom op welk een manier de verleende opdracht (die in samenspraak met de klant tot stand is gekomen) zal uitgevoerd worden.  Ankie Dierick – Circle of Life Photography- heeft het recht om eender welk een opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs te laten uitvoeren door derden.   Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomsten.  Alle eventuele geschillen en/of betwistingen die hieruit eventueel zouden ontstaan omtrent interpretaties dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Kortrijk 

 
error: Content is protected !!

Let’s make your vision a reality!

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you
circle of life

Newsletter

Sign up to our newsletter

My private room

Dank je om deze brochure te downloaden. Wens je meer info neem dan gerust contact. 

Tips voor newbornshoot

Dank je om deze brochure te downloaden. Wens je meer info neem dan gerust contact. 

Kledingtips & algemene tips

Dank je om deze brochure te downloaden. Wens je meer info neem dan gerust contact. 

Algemene
Infobrochure

Dank je om deze brochure te downloaden. Wens je meer info neem dan gerust contact. 

Contact

Ik heb volgende vraag