PRIVACYVERKLARING

Circle of Life Boomgaardstraat 181 8520 Kuurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
Circle of Life Boomgaardstraat 181 8520 KuurneAnkie Dierick is te bereiken via 0474 55 07 80Persoonsgegevens die wij verwerken
Circle of life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van jou :
– Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op , dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grond-slag wij persoonsgegevens verwerken
Circle of life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Circle of life analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Circle of life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uit-voering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.Geautomatiseerde besluitvorming
Circle of life neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlij-ke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door compu-terprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van circle of life) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circle of life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waar-voor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoons-gegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Circle of life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrij-ven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Pictime | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij | privacyverklaring
• Google analytics | Website | privacyverklaring
• WordPress | Website, contact en nieuwsbrief| privacyverklaring
• Gmail | E-mail | privacyverklaring
• Zoho Forms | Contact / reserveringsformulier | privacyverklaring
• Social Media | Promotionele doeleinden
• Leveranciers | LeveringsdoeleindenCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Circle of life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimali-seren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Circle of life en heb je het recht op gegevensover-draagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, email-adressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@circleoflife.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek . Circle of life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Circle of life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis-bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

(sinds 1 mei 2018)
Bij het boeken van een shoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer :Ankie Dierick/Circle of Life
Gsm : 0474/550780
website : www.circleoflife.be
emailadres: info@circleoflife.be
ondernemingsnummer : 0840,793,723
Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Circle of Life en de klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden
geraadpleegd worden op de site van Circle of Life.
Aanbod
1,Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur, of indien er bepaalde voorwaarden aan
verbonden zijn , wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2, Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden fotoshoot
en de mogelijkheid tot (na)bestellingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Circle of Life gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden foto’s.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Circle of Life niet.
3, Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder :
• prijs incl btw, voor bedrijven excl btw
• wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
corrigeren
Stijl
Vooraleer je de verbintenis aangaat zou ik je benadrukken kijk naar mijn stijl. Kies zeker voor
een fotograaf waarvan de stijl aansluit bij je verwachtingen.
Een stijl is herkenbaar door een bepaalde vorm van gebruik van licht, kleur en decors. Maar
typerend kan ook bepaalde compositie zijn, de manier van nabewerking. Dit alles vormt de
typische uitstraling van de foto.
Overeenkomst fotosessie
1, Om een afspraak/overeenkomst voor een fotoshoot definitiefvast te leggen moet je steeds
een bevestiging ontvangen van Circle of Life. Op deze moment aanvaard je als klant hetgeen is
overeengekomen en moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2, Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Circle of Life
langs dezelfde weg de ontvangst hiervan. Zolang er geen bevestiging is kan de klant de
overeenkomst ontbinden.
3,Circle of Life kan zich – binnen het wettelijk kader – informeren of de klant aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Circle of Life op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Foto’s en video’s gemaakt door Circle of Life kunnen op de website en/of sociale media
verschijnen. Indien dit niet gewenst is kan dit uitdrukkelijk aangeduid worden op het formulier
die je bij boeking moet invullen.
Betaling
De sessie of datumreservatie dient vooraf betaald te worden om verzekerd te zijn van de
reservatie tenzij er iets anders is overeengekomen.
Betalingen kunnen gebeuren op rekeningnummer :
Dierick Ankie
BE44 6528 1992 7645
Indien de betaling niet tijdig werd uitgevoerd dan behoudt Circle of Life zich het recht voor om
de fotoshoot te annuleren, zonder dat de klant zich hierin, op welke wijze dan ook kan tegen
verzetten.
Prijzen zijn duidelijk zichtbaar op de website van Circle of Life. Circle of Life behoudt zich het
recht voor om info op de website inclusief tarieven en voorwaarden ten allen tijde aan te
passen waar nodig. Afgesproken prijzen bij boeking blijven ongewijzigd, tenzij de boeking
verzet wordt naar een ander tijdstip.
In geval van wanbetaling heeft Circle of Life behoudens wettelijke beperkingen, het recht om
vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Extra fotobestanden of producten die na de fotoshoot besteld worden, dienen betaald te
worden vooraleer ik overga tot bestellen aan de leverancier. Tenzij anders vermeld zijn de
prijzen inclusief BTW en exclusief reis- en parkeerkosten.
Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte (mits voorleggen doktersattest) is het mogelijk om ten laatste 36 uur
voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten.
Dit kan enkel per mail aan info@circleoflife.be Wanneer er niet wordt afgezegd en/of men niet
aanwezig is op de afgesproken tijd voor een shoot dan wordt het volledige bedrag
aangerekend.
Bij annulering zonder een nieuw afspraak te maken brengt de fotograaf 50% van de
overeengekomen totaalprijs in rekening.
Indien er niet direct een nieuwe afspraak gemaakt kan worden, kunnen we een waardebon
geven die een jaar geldig is, zodat u op een meer geschikt moment de shoot kunt komen
doen. Het kan bv zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan omwille van
medishe redenen.
Bij het verzetten van een cakesmash fotoshoot worden de taart en kosten voor de versieringen
in rekening gebracht indien deze minder dan een week voor de shoot gebeurd. Dit bedraagt 30
Euro.
Bestelde prints en andere persoonlijke opdrachten kunnen niet geannuleerd worden, er is geen
terugbetaling mogelijk.
Indien Circle of Life de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een
ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan
de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Circle of Life kosteloos een nieuwe
afspraak met u maken en u hierop 10% korting geven.
Circle of life kan een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en/of
voorbereidingen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn enkel verkrijgbaar bij Circle of Life en tot en met 1 jaar na uitgiftedatum
geldig. Enkel bonnen door Circle of Life getekend zijn geldig.
Cadeaubonnen kunnen nooit terugbetaald worden in contanten.
Bij verlies van de cadeaubon kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
Bij gebruik van een cadeaubon telt het tarief van een shoot op het moment van boeking van
de shoot en niet van uitgifte van de datum van de cadeaubon.
Cadeaubonnen worden daarom steeds uitgedrukt in een waarde en niet in een bepaald soort
shoot.
Eventuele restwaarde op een bon is niet inruilbaar voor contanten.

Aansprakelijkheid
Circle of Life is voor tijdens of na de fotosessie niet aansprakelijk voor welke schade ook bij de
opdrachtgever, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of
materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadeging van
eigendommen van de wederpartij.
Circle of life is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken of bij producten
die niet door haar zijn geleverd. Ondanks het feit dat ik mogelijke kleurafwijkingen zoveel
mogelijk probeer te beperken door met professioneel gekalibreerde toestellen te werken
aanvaardt de klant dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Het is de
klant zijn eigen verantwoordelijkheid om bij een professionele drukker te laten drukken. De
fotoproducten worden vervoerd of opgestuurd op risico en ten laste van de klant. Deze is ook
aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan. Circle
of Life kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van
elektronische bestanden of schade die ontstaat bij het gebruik ervan.
Bij verlies van foto’s of indien er na de termijn van 1 maand na de shoot nog zaken bijbesteld
zouden worden zal Circle of Life een administratiekost van 35 euro aanrekenen om het archief
terug te koppelen met de bewerkingsprogramma’s hiervoor.
De set digitale bestanden die is kwijtgeraakt kan terug worden aangkocht voor de pakketprijs
van 295 euro + de 35 euro administratiekost.
Na aflevering van digitale bestanden is Circle of Life niet langer verantwoordelijk voor het
archiveren van de bestanden. Niettemin tracht ik de bestanden zolang als mogelijk is
beschikbaar te houden. Je wordt verwittigd indien bestanden eventueel verwijderd zouden
worden.

Klachten
Indien u over iets niet tevreden bent, hoor ik dit graag tijdig ! Als er tijdens de shoot een kleur
of setting is die je niet leuk vind laat dit onmiddellijk horen zodanig dat ik dit nog tijdens de
shoot kunnen aanpassen. Ook andere zaken die eventueel vervelend zouden kunnen
overkomen of storen mogen gerust op het moment zelf meegedeeld worden zodanig dat dit
niet storend is voor het verder verloop van de shoot.
Indien er na de shoot nog klachten zouden zijn over de dienstverlening moet je deze melden
binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis maar geen
resultaatverbintenis.

Wat kan je niet verwachten
Digitale beelden gratis weggeven, shoots gratis doen (tenzij het een actie is die ikzelf heb
opgesteld)
Het is en blijft mijn job en ook jij krijgt loon naar werken, ik hoop dat dit dan ook door
iedereen gerespecteerd kan worden.
Ik weet van mezelf dat ik alles geef qua tijd, energie voor een shoot, zowel de moment zelf als
in de nabewerkingen, alsok in het uitzoeken van mooie spulletjes enz… en dat het aldus niet
haalbaar is op vooropgestelde prijzen in te binden.
Het aantal te bekijken foto’s na een shoot kan niet vooraf worden vastgelegd. Dit hangt af van
verschillende variabelen hoeveel foto’s er uiteindelijk genomen kunnen worden.
Leveringstermijn
De foto’s worden volgens mijn eigen typische stijl afgewerkt. Eigen bewerkingen (met filters of
andere zaken) zijn niet toegestaan. Ik verbind mij ertoe om af te leveren binnen een redelijke
termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep en volgens de leveringstermijnen
van de betreffende leveranciers.
Uitzonderingen kunnen steeds besproken worden.
In normale omstandigheden zou je binnen maximum 3 weken na de shoot al je digitale
voorziene beelden ontvangen moeten hebben. Dit op voorwaarde dat ook de termijnen
voorzien voor de voorselectie en definitieve selectie door jou als klant gerespecteerd wordt.
Er wordt binnen de 10 dagen na de shoot een galerij voorzien waar je zelf een voorselectie kan
maken. Eens dit gedaan is worden de beelden bewerkt om je definiteve keuze te maken.
Dit kan in principe terug online gedaan worden, tenzij je voor bepaalde bestellingen liever hier
ter plaatse afspreekt dan leggen we terug de agenda’s samen voor een afspraak te maken.
Bestellingen moeten binnen de maand afgerond zijn dan sluit ook de galerij terug en komt er
een administratie kost van 35 euro bij indien deze opnieuw moet worden open gezet.
Circle of Life neemt zelf contact zodra de foto’s klaar zijn en/of eventuele bestelling binnen zijn
Leveringstermijnen van leveranciers heb ik niet altijd in de hand en kan daar vooraf geen
sluitende beloftes over doen.

Verzending en administratie
Bestellingen kunnen steeds hier ter plaatse worden afgehaald. Indien dit niet het geval is kan
de levering toegestuurd worden mits het betalen van verzend- en administratiekosten. 15 euro
tot 4 kg
Verplaatsing
Indien er voor een shoot een loacatie op verplaatsing gekozen wordt dan wordt er extra een
km en uurvergoeding aangerekend van 75 cent per km heen en terug buiten een straal van 25
km heen en terug.
Parkeerkosten zijn ook ten laste van de klant.
Auteursrecht en licenties

1, Het fotografische werk van Circle of Life is onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven
eigendom van de fotograaf Ankie Dierick van Circle of Life. Het afstaan van een werk houdt
niet het afstaan van het auteursrecht in. Zodoende is elke reproductie, publicatie,
tentoonstelling of andere vorm van gebruik enkel mogelijk door mijn voorafgaande schriftelijke
toestemming en de vermelding van mijn naam Circle of Life Photography by Ankie. Indien u
foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact. Ieder toegewezen recht
op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Iedere toestemming voor publicatie
is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Circle of Life. Bij iedere vorm
van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat deze door Circle of Life werd
gemaakt of een link bijzetten naar facebook of website. Bij het niet nakomen van deze
voorwaarde komt Circle of Life een vergoeding toe van het bedrag verschuldigd aan publicatie
rechten.
Persoonlijk gebruik van je beelden is uiteraard vrij.
2, Bij gebruik – na toestemming – van mijn werken, is de gebruiker in kwestie verantwoordelijk
voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en of goederen die op deze
werken afgebeeld zijn en voor de teksten en onderschriften die met het gebruiken ervan
gepaard gaan, zijnde tijdelijk of definitief.
3, De klant geeft de fotografe uitdrukkelijke toestemming om de gemaakte foto’s van de klant
te gebruiken voor promotie-doeleinden op internet en in drukwerk. Circle of Life mag de foto’s
van uw shoot ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor
zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto’s kunnen gebruikt worden voor oa
magazines en advertenties van bedrijven enz…
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. De klant krijgt de kans om al dan
niet toestemming hiervoor te verlenen door het invullen van een formulier voor de geplande
shoot. Wil de klant een specifieke foto alsnog offline halen, ondanks een voorgaand akkoord,
dan kan dit overlegd worden.
Naaktfoto’s en gevoelige beelden worden enkel en alleen geplaatst in samenspraak en met
toestemming van de klant en dit wordt nog eens opnieuw gevraagd als dit dan effectief
gebeurd indien er een tijd tussen de goedkeuring en de plaatsing zou tussen zitten.
4, Er worden nooit onbewerkte digitale originele beelden afgeleverd. De foto’s en video’s die u
van ons heeft ontvangen zijn voor persoonlijk gebruik, u heeft het gebruiksrecht. U mag deze
afdrukken en opslaan, maar niet doorverkopen of gratis weggeven voor commercieel gebruik
(denk aan make-up-artist of taartbakkers e.d. Deze kunnen zelf contact met ons opnemen
Foto’s en video’s worden zo lang mogelijk bewaard. Het is niet toegestaan om ontvangen
digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is
aangeleverd door de fotografe.
Indien beelden niet langer bewaard zouden worden dan zal je hiervan verwittigd worden en
nog eventueel inzage in je galerij krijgen vooraleer de beelden verwijderd worden uit ons
archief.

 

error: Content is protected !!